??
ششمین نشست کمیسیون ماده 26 بهزیستی استان با 74پرونده متقاضی  برگزارشد.
28. شهريور 1396 - 9:08

ششمین نشست کمیسیون ماده 26 بهزیستی استان،بمنظور کاهش تصدیگری واعتبارات هزینه ای دولت  درراستای بهبود ارائه خدمات به گروه هدف و افزایش مشارکت بخش غیردولتی در فعالیتهای تخصصی سازمان وهمچنین ایجاد و توسعه اشتغال و کارآفرینی در بخش غیر دولتی، پیش ازظهر دیروز دوشنبه 27 شهریورماه  درمحل سالن کنفرانس این اداره کل برگزارشد.

28. شهريور 1396 - 8:47

رئیس سازمان بهزیستی کشور در مراسم آغاز بکار 150 مرکز اورژانس اجتماعاعی در سراسر کشور ، گفت: این 150 مرکز در حل بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی، مداخلات بهنگام دارند.

28. شهريور 1396 - 8:24

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان: درراستای ارتقاء دانش و مهارت کارشناسان مهدهای کودک  سراسراستان با هدف بررسی و ارزیابی صحیح از عملکرد مهدهای کودک وانتقال آموزش صحیح به مدیران  ومربیان مهدهای کودک ،معاونت اجتماعی بهزیستی استان اقدام به برگزاری یکدوره آموزشی 2روزه با عنوان "روشهای مشاوره با کودکان "نمود.

28. شهريور 1396 - 8:22

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان: بمنظور بررسی مسائل ومشکلات ومعرفی برنامه های  پیش بینی شده  معاونت مشارکتهای مردمی،اشتغال ومراکز غیردولتی،پیش از ظهر دیروز دوشنبه 27 شهریورماه ،درمراسمی دکتر غفاری-مدیرکل  بهزیستی استان به اتفاق خان ببینی-رئیس اداره حراست این اداره کل با رنجی –معاون وکارشناسان مشارکتهای مردمی ،اشتغال ومراکز غیردولتی این اداره کل دیدار وگفتگو کردند.

27. شهريور 1396 - 14:12

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان: دوشنبه مورخ 27 شهریور ماه 1396 دومین جلسه کارگاه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (Act)  ویژه کارکنان شاغل در مرکز صدای مشاور برگزار شد.